Кампания за популяризиране на сайта

30.05.2012

СТАРТИРА КАМПАНИЯ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА WWW.CYBERCRIME.BG

 

Стартира кампания за популяризирането на информационно-сигнализационната платформа www.cybercrime.bg в изпълнение на проект „Развиване на българската национална платформа за борба с киберпрестъпността” – HOME/2010/ISEC/AG/045.

 

Проект HOME/2010/ISEC/AG/045 „Развиване на българската национална платформа за борба с киберпрестъпността”, изготвен по специфична програма „Превенция и борба с престъпността” (ISEC) на ЕС, има за основна цел насърчаване и развитие на координацията, сътрудничеството и взаимното разбирателство между правоохранителните, правоприлагащите органи и други национални и международни институции за превенция и борба с кибер престъпленията.

Това е първият по рода си проект, насочен към ограничаване размера на престъпленията, извършвани чрез Интернет, по пътя на подобряване на Българската националната платформа за тяхното противодействие. Тази дейност кореспондира, от една страна, със Стохолмската програма за защита на гражданите от незаконното използване на технологичните достижения на 21 век с цел извършване на киберпрестъпления, а от друга страна, с Плана за изпълнение на разработената Стратегия за борба с киберпрестъпността.

Бенефициент по проекта е Главна дирекция „ Борба с организираната престъпност” – МВР, а партньорски организации са МВР на Италия в лицето на Пощенска и комуникационна полиция, Централна дирекция на съдебната полиция – Франция, в частност Централна служба за борба с технологичните и информационни престъпления и комуникациите, както и Международна академия за обучение по киберразследвания. Продължителността на проекта е 10 месеца. Проектът включва провеждането на обучения, семинари, обмен на know-how, знания, опит, най-добри практики, провеждането на широка медийна кампания с цел популяризиране на проблема и начините за справянето с него, както и осъществяване на цялостна оценка на националното законодателство в областта на борбата с киберпрестъпността.

При работата по случаи на компютърни престъпления се забелязва тенденция за увеличение на този тип престъпления, като една от основните причини и предпоставки, улесняващи извършването им, е недостатъчното ниво на запознатост за опасностите в Интернет от страна на интернт-потребителите. Именно поради тази причина една от дейностите по проекта е провеждането на медийна кампания, целяща популяризиране на www.cybercrime.bg, където в информационната секция може да се мамери полезна информация за видовете компютърни престъпления, начините за извършването им и какво поведение да следва обикновения човек, за да не пострада от извършване на престъпление чрез Интернет.

Медийната кампания е една от многото дейности по проекта и е насочена към обикновения човек, потенциална жертва на престъпление в Интернет. Целта на кампанията е да се популяризира проблема киберпрестъпност, като вниманието на обществото се насочи към потенциалните опасности в дигиталния свят. За популяризирането на проблема са изготвени четири видеоклипа с различна тематика, обхващащи различни опасности в Интернет и различни възрастови групи.