От днес влизат в сила промени в Закона за МВР

14.10.2016

Съгласно публикуваните днес, 14.10.2016 год., разпоредби в ДВ бр. 81, в Закона за МВР настъпват съществени промени, пряко свързани с подобряването дейността на ГДБОП по отношение на борбата с детската сексуална експлоатация и всички други компютърни и компютърно свързани престъпления. Съгласно параграф 12, т.4 от ЗИД ЗМВР, "Извън случаите по ал. 2 ГДБОП осъществява дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 3 и т. 6 – 9 самостоятелно и във взаимодействие с други държавни органи и по отношение на корупцията в органите на държавната власт и изпирането на пари, компютърни престъп­ления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи".